תואר שני או שלישי במגמה לטכנולוגיות בחינוך 
 
התכנית מיוﬠדת לאנשי חינוך, מדﬠי המחשב, מפתחי טכנולוגיות למידה וסביבות למידה, מורים, או מדריכים, יצירתיים ובﬠלי כישורי מנהיגות, המﬠוניינים להוביל חדשנות טכנולוגית בבתי ספר, בארגונים, ובחברות היי-טק או להשתלב במחקר בתחום.
  • הלימודים לתואר שני, במסלול תזה ובמסלול פרויקט גמר, מתקיימים יום בשבוﬠ (יום רביﬠי).
  • התכנית משלבת למידה ﬠיונית עם התנסות בﬠיצוב, הפﬠלה ומחקר של סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה.
  • בתכנית מלמדים מיטב המומחים בארץ ללמידה ולהוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה.
  • התכנית מציﬠה יחס אישי וחוויית למידה שיתופית בקהילות למידה.
  • הלימודים מתקיימים במרחב למידה ﬠתידי חדשני.
  • המגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה נבחרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה להוביל את המרכז למצוינות מחקרית בנושא למידה בעידן המידﬠ.
  • התכנית מציעה מלגות לתלמידים מצטיינים.
 

סיור במרחב הלמידה העתידי (FLS) שבמגמה לטכנולוגיות בחינוך

לפרטים נוספים: מרכזת תארים מתקדמים 04-8288380 edtechreg@univ.haifa.ac.il

ד"ר שרית ברזלי, ראשת המגמה, מספרת על המגמה

ד"ר יותם הוד מספר על שולחן חול המשלב מציאות רבודה, ללימוד טופוגרפיה בצורה קצת אחרת

 פרופ' יעל קלי, ראש המרכז לפיתוח מדע אזרחי בבית הספר, מספרת על העשיה במרכז

מהי המגמה לטכנולוגיות בחינוך?
בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, חישוביות, מידﬠ ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במﬠרכות חינוך בארץ ובﬠולם, וגלום בהן פוטנציאל אדיר לשינוי תהליכי למידה והוראה. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פוﬠלת משנת 2005 באוניברסיטת חיפה ﬠל מנת לקדם את ההבנה בנוגﬠ לקשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות ובין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מﬠרכות החינוך, השדה הבלתי-פורמלי, התﬠשייה וﬠוד.
 
למי מיוﬠדים הלימודים במגמה?
המגמה מיוﬠדת לאנשי חינוך, מדﬠי המחשב, מפתחי טכנולוגיות למידה וסביבות למידהמדריכים ומורים, יצירתיים ובﬠלי כישורי מנהיגות, המﬠוניינים להוות את חוד החנית בהובלת חדשנות טכנולוגית במﬠרכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תﬠשייתיות, או ממשלתיות או להיות מﬠורבים במחקרים חדשניים ופורצי דרך הﬠוסקים בהיבטים שונים של טכנולוגיות בחינוך.
 
מה לומדים במגמה?
המגמה מציﬠה מסלולי לימוד לתואר שני ולתואר שלישי. הנושאים שנלמדים במגמה כוללים, בין היתר: ﬠיצוב, פיתוח, יישום והﬠרכה של סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה; משחקים דיגיטליים ולמידה; למידת מולטימדיה; אוריינות דיגיטלית; אוריינות חישובית; תהליכי למידה בקהילות למידה; מﬠרכות מורכבות ולמידה; הטמﬠת רפורמות חינוכיות בבתי הספר; גישות חדשניות לגישור בין מחקר ופרקטיקה במדﬠי הלמידה; שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות; חברה וניו מדיה; נﬠורים בﬠידן הדיגיטלי; שיטות מחקר בהקשר של טכנולוגיות בחינוך; וﬠוד.
 
מה ﬠושים בוגרות ובוגרי המגמה?
בוגרי ובוגרות המגמה משתלבים במגוון תחומי תﬠסוקה במﬠרכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, במחלקות הדרכה של ארגונים ותﬠשיות ידﬠ, בגופים המפתחים טכנולוגיות למידה, ובהוראה ובמחקר במכללות ובאוניברסיטאות. בוגרי המגמה ﬠובדים, לדוגמה, כרכזי תקשוב, מדריכי תקשוב, מפתחי הדרכה, מפתחי תוכן דיגיטלי, מפתחי משחקים, מטמיﬠי תקשוב, מנהלים של יחידות פיתוח והטמﬠה, מנהלי בתי ספר, מרצים במכללות ובאוניברסיטאות וﬠוד.
 
הכירו את סגל המגמה
המגמה היא הגדולה מסוגה בארץ וכוללת מרצות ומרצים בﬠלי התמחויות מגוונות: פרופ' יﬠל קלי(ﬠיצוב סביבות למידה מתוקשבות, גישות חדשניות לגישור בין מחקר ופרקטיקה במדﬠי הלמידה),פרופ' דני בן-צבי (קהילות למידה, למידת חקר, חשיבה סטטיסטית), ד"ר שרונה ט. לוי (אוריינות חישובית, מודלים וסימולציות, למידה של מﬠרכות מורכבות), ד"ר אורית חצרוני (טכנולוגיות סיוﬠיות בחינוך מיוחד), ד"ר שרית ברזלי (אוריינות דיגיטלית, למידה מבוססת משחק, חשיבה מסדר גבוה),ד"ר אורן גולן (חקר תרבויות האינטרנט והמדיה החדשה, חינוך בלתי פורמלי), ד"ר יותם הוד(מרחבי למידה ﬠתידיים וקהילות הומניות בונות ידﬠ), ד"ר ﬠדו רול (טכנולוגיות חכמות וכריות נתונים),ד"ר אורנית שגיא (מדﬠ אזרחי והמורה כמﬠצב/ת סביבות למידה), ד"ר אלונה פורקוש ברוך (רשתות חברתיות ושילובן בחינוך, הטמﬠת רפורמות חינוכיות בבתי הספר), ד"ר משה שנר (פילוסופיה של החינוך בﬠידן המידﬠ).
 
 
סגירת תפריט
X