מערכת שעות תשע"ט

 

סמסטר
שני

8:00-10:00

מחקר עיצוב חלק א'
313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)
FLS חדר 2

 

 

מחקר עיצוב חלק ג' 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)
FLS חדר 1, 6, 7

 

 

 

אוריינות דיגיטלית
313.4543
ד"ר שרית ברזלי

(4 נ"ז, מקוון במלואו)

למידה
ניידת
313.4033
ד"ר רותי אלדג'ם

(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה
של
הניו-מדיה
חלק ב'
313.4054
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362

12:00-14:00

שיטות
כמותיות במחקר חינוכי
313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

חדר
720

בניין ראשי

איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע
313.4530
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ)
FLS חדר 1, 6, 7

אוריינות חישובית
313.4542
ד"ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
חדר 362

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)
FLS חדר 2

14:00-16:00

16:00-18:00

צוותא
באחריות הקהילה
313.4506 חובה
FLS

 

 

 

 

 

סמסטר
ראשון

8:00-10:00

למידה
בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז, חובה שנה א')
FLS חדר 2

מחקר עיצוב חלק ב' 313.4051
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול מחקר עיצוב)
FLS חדר3

 

 

 

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך313.4518
ד"ר אלונה פורקוש ברוך

(4 נ"ז, מקוון במלואו)

נעורים
בעידן הדיגיטלי
316.4078
ד"ר אורן גולן

(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה
של
הניו-מדיה
חלק א'

313.4053
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362

גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי
הלמידה313.4566פרופ' יעל קלי(4 נ"ז) היברידי
FLS חדר 1, 6, 7

12:00-14:00

מחקר
איכותני: משאלת מחקר למאמר
313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

חדר
717

בניין
ראשי

מבוא למשחקים דיגיטלים ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ)
FLS חדר 2

למידה על מערכות מורכבות
313.4610
ד”ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
חדר 362

מדע אזרחי: בבית הספר: שבירת גבולות בין בית הספר והחברה 313.4561פרופ' יעל קלי(4 נ"ז)FLS
חדר 1, 6, 7

14:00-16:00

16:00-18:00

צוותא
באחריות הקהילה
313.4505 חובה
FLS

 

קורס
חובה לכל המסלולים
קורס
חובה מסלול תזה
קורס
חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב)
קורס
בחירה פא"פ
קורס
בחירה היברידי
קורס
מקוון במלואו