מהו מחקר עיצוב?

מהו מחקר עיצוב (פרויקט גמר)?
 

סטודנטים שלומדים במסלול ללא תזה (מסלול ב') צריכים לבצע פרויקט גמר כחלק ממילוי חובותיהם לקראת התואר השני. מחקר עיצוב הוא עבודה עיונית ומעשית בה עוסקים הלומדים בעיצוב, פיתוח, הפעלה, והערכה של סביבת למידה מתוקשבת. מחקר העיצוב הוא פסגת העשייה של הלומדים מבחינת שילוב ידע מעשי ועיוני, שצברו במהלך הלימודים לתואר השני ומהווה 30% מהציון הסופי של התואר השני. סגל התוכנית תומך בסטודנטים בביצוע ובהשלמת הפרויקט במסגרת קורסים ייחודיים המהווים חלק מתוכנית הלימודים במסלול ללא תזה (סה"כ 8 שש"ס):

"מחקר עיצוב חלק א' – פיתוח" (313.4030) בסמסטר השני ללימודים – סמסטר ב' בשנה א' – 4 שש"ס.
"מחקר עיצוב חלק ב' – יישום" (313.4031) בסמסטר השלישי ללימודים – סמסטר א' בשנה ב' – 2 שש"ס.
"מחקר עיצוב חלק ג' – הערכה וכתיבה" (313.4032) בסמסטר הרביעי ללימודים – סמסטר ב' בשנה ב' – 2 שש"ס.

עבודה שיתופית או יחידנית? 
התוכנית רואה בעבודה שיתופית ערך חשוב. בהתאם לכך, ניתן לבצע את מחקר העיצוב כיחידים, זוגות או שלשות. במקרה של עבודה שיתופית, לכל סטודנט יקבעו תחומי אחריות מוגדרים בעבודה, באישור מנחי הקורסים המלווים את פרויקט הגמר. כמו כן, בדו"ח המסכם (אותו ניתן להגיש בצוות) יצויין אילו חלקים בוצעו ונכתבו על ידי כל סטודנט, ואילו חלקים בוצעו ונכתבו באופן שיתופי. הציון על מחקר העיצוב יהיה אישי.

תוצרי הפרויקט 
הדגש במחקר העיצוב אינו רק על התוצרים הסופיים, אלא גם על תהליך העבודה, לפיכך, ההגשה תכלול שלושה תוצרים מתוקשבים:

 
1. סביבת הלמידה שפותחה במסגרת הפרויקט.
2. פורטפוליו מתוקשב באתר התוכנית המציג את הרציונאל, השלבים העיקריים בתהליך העיצוב והפיתוח, תיאור ההפעלה וההערכה.
3. דו"ח מסכם מודפס.
 
היקף הפיתוח וההפעלה 
הפרויקט יכלול פיתוח ויישום של פעילויות למידה בהיקף של כשש שעות הוראה מובנית לכל הפחות. במקרה של עבודה שיתופית, סך כל שעות ההפעלה יגדל בהתאם למספר חברי הצוות.

תהליך ההערכה והשיפוט
מועד סיום הפרויקט הוא יום פתיחת שנת הלימודים שלאחר סיום הלימודים (או לפני כן). הבחינה תתקיים לקראת פתיחת שנת הלימודים או במהלך הסמסטר הראשון שלאחר סיום הלימודים. שיפוט העבודה ייערך על-ידי שני חברי סגל באירוע שבו יציגו הסטודנטים את עיקרי עבודתם ותוצריהם, ויתבקשו לענות על מספר שאלות. במקרה של פרויקט גמר שיתופי, העבודה תוצג על-ידי כל חברי הצוות, כשכל סטודנט ידגיש את חלקו הייחודי בעבודה השיתופית. הציון על מחקר העיצוב יינתן על סמך ההצגה והדו"ח המסכם.

דוגמאות לפרוייקטי גמר במסגרת קורסי מחקר העיצוב