עבודה סמינריונית
במהלך תואר המוסמך (בשני המסלולים) נדרשים הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. הסמינר יעשה במסגרת קורס המוגדר ככזה בשנתון (בניגוד למשל, לשיעור או תרגיל) ויכתב תוך הסכמה ידועה מראש של מרצה הקורס. בתוכנית מוכרים שלושה סוגים של עבודות סמינריוניות: אמפירי, תאורטי ועיצובי. במהלך התואר, כל סטודנט מחוייב לפחות בעבודה אמפירית אחת. כמובן שאופי העבודה ודרישותיה יעשו על פי הנחיות מרצה הקורס.

מהות העבודה הסמינריונית
העבודה הסמינריונית היא מחקר מצומצם על נושא הקשור לטכנולוגיות בחינוך שנלמד במסגרת קורס. שאלת המחקר חייבת לקבל את אישור המרצה.

דרישות
גוף העבודה (לא כולל נספחים) לא יעלה באורכו על 15 עמודים (פונט דויד 12, רווח 1.5).

יש להקפיד לשמור על כללי האתיקה של מחקר, למשל, שימוש בנתונים אך ורק לצרכי מחקר, כיבוד פרטיותם וחשאיותם של הנחקרים, כתיבה עצמאית, התייחסות למקורות, יושרה אקדמית, וכדומה.

עקרונות בכתיבת הסמינריון
א. עבודה סמינריונית חייבת להיקרא כמו סיפור אחד (מאמר) עם קישורים ברורים בין כל החלקים, ועם מבנה המדריך את הקורא בהבנת הנאמר. אין לבנות את העבודה כחיבור אקראי של חלקים בלתי תלויים.

ב. יש לזכור כי מבנה העבודה הוא מסר והוא שמדריך את הקורא בהבנת החיבור. הדבר נכון בכל הרמות – זו של העבודה בשלמותה, זו של פרק, של סעיף, של פיסקה ושל משפט בודד. חשוב מאד להרכיב את הטקסט מפסקאות בגודל סביר (2-5 משפטים). אין להפוך כל משפט לפסקה נפרדת.

ג. כדי להגיע לחיבור "המדבר" אל הקורא, רצוי לחשוב בזמן הכתיבה על קורא ספציפי ועל צרכיו. יש להתייחס אל העבודה כאל חומר לימוד לקורא.

ד. אין להגיש את העבודה בלי לקרוא אותה מספר פעמים, עם הפסקות של מספר ימים בין קריאה לקריאה. בכל קריאה יש לבדוק אם הדברים נכתבו בצורה ברורה וחד-משמעית. אם מתאפשר הדבר, רצוי לתת את העבודה לקריאה לאנשים אחרים – ידידים, בני זוג – כדי שיקראו חלקים וישפטו את בהירות הכתיבה והמסר.

ה. יש לשמור על שפה נקייה ותקינה, ועל משפטים קצרים.

מבנה העבודה הסמינריונית (מומלץ)
להלן פרוט כל החלקים ההכרחיים של העבודה הסמינריונית. המבנה המוצע להלן הוא סטנדרטי ואינו מחייב בכל המקרים. עם זאת, חשוב שבכל עבודה תהיה התייחסות לכל הנושאים הנמנים כאן, ושהתייחסות זאת תהיה הגיונית ובעלת קשירות פנימית ברורה.

1. שער
דף השער כולל את הפרטים הבאים:
– כותרת העבודה
– שם המגיש
– מספר תעודת זהות
– שם הקורס
– שם המרצה
– החוג (החוג למדעי הלמידה וההוראה)
– האוניברסיטה
– תאריך הגשה

2. תקציר (abstract)
תקציר הינו תמצית העבודה. מטרתו של התקציר לתת לקורא מושג כללי על נושא העבודה, שאלת המחקר הראשית, שיטות (באופן כללי) וממצאים עיקריים. אורך התקציר עד 300 מלים, פסקה אחת, בעמוד נפרד.

3. תוכן העניינים
רשימה של כל פרקי העבודה ומספרי עמודים. יש להוסיף, אם נחוץ, רשימת איורים ממוספרים כולל מספרי עמודים. מומלץ להשתמש בפונקציה "תוכן עניינים" שלWord.

4. מבוא
המבוא מפרט את המוטיבציה לעבודה (הבעיה, הרקע), נושא העבודה, שאלת המחקר המרכזית, והסבר ממצה על מבנה העבודה.

5. רקע תיאורטי
סקירה וסינתזה של ספרות מחקר הקשורה ישירות לנושא העבודה הסמינריונית, והצגה קצרה של המסגרת המושגית (תיאורטית) שתנחה את המחקר. אין להציג רקע תיאורטי כללי.

6. תיאור המחקר
שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, סביבת הלמידה, נתונים ודרך איסופם, שיטת/שיטות ניתוח הנתונים, מהלך המחקר (כולל תיאור חומרי לימוד, תוכנה, עזרים, שאלון, מהלך השיעורים, וכדומה).

7. שיטת המחקר
– אוכלוסיית המחקר
– נתונים ואיסופם: כאן יתוארו כל הדרכים שבהן תלקטו את הנתונים (ראיונות, תצפית בעבודת קבוצות, יומנים ומבחנים כתובים, וכו') וכן יוצגו השאלונים, בעיות, ואמצעים אחרים שבהם תשתמשו כדי לאסוף נתונים אלה. בנוסף, יש לפרט את דרכי התיעוד (הקלטת וידיאו ותעתוק, למשל).
– עיבוד נתונים: כאן תציגו את הדרך שתנתחו את הנתונים, את הכלים שתשתמשו בהם לשם כך (אם יש כאלה) ואת הצורה שבה תציגו לבסוף את הממצאים (אם, למשל, תחלקו את התופעות הנצפות לקטגוריות, יש להציג את הקטגוריות)

8. ממצאים ודיון
תיאור עובדתי של ממצאי המחקר, ללא הסברים מפורטים וללא השוואה לממצאי מחקרים אחרים. דיון בתוצאות המחקר, מתן הסבר משוער לתופעות שנצפו, וקישורים לממצאים של מחקרים קודמים, שנסקרו בפרק ה"רקע התיאורטי".

9. סיכום ומסקנות
חזרה בקצרה על המחקר וממצאיו, תיאור משמעויות של הממצאים, השלכות חינוכיות מעשיות של הממצאים (בתחומים שונים, למשל, תוכנית לימודים, טכנולוגיה, הוראה, למידה, סביבות למידה) והצעות למחקר עתידי.

10. רשימת מקורות
יש לרשום את כל המקורות שהשתמשתם בהם לצורך ביצוע העבודה בצורה מדוייקת על פי התקנות
של APA Style. יש לרשום רק מקורות שקראתם במלואם. אין להביא מקור בתוך מקור. יש להקפיד על מקורות עדכניים (מן השנים האחרונות) ואמינים (למשל, מתוך כתבי עת שפיטים). יש להביא מראה מקום מדוייק לציטוטים, שהבאתם בגוף העבודה (כולל מס' עמוד).

11. נספחים
תמלילים מלאים, ערוכים בטבלה שכוללת חמש עמודות:
– מספרי שורה
– זמן
– שם הדובר
– התמליל המדויק (תוכן הדברים)
– פרשנויות וניתוחים יש להוסיף בגוף התמליל הסברים ותיאור של מחוות בתוך סוגריים מרובעים.