פרוייקטים מחקריים של חוקרי התוכנית

למידה דרך בנייה של מודלים ממוחשבים בתחום המדעים

Platform Much.Matter.in.Motion

מובילות הפרויקט:

 • ג'נאן סאבא, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.  
 • ד"ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. 

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

המחקר מתמקד בלמידה דרך בנייה של מודלים ממוחשבים בתחום המדעים עם חומר.רב.בתנועה בקרב תלמידי חטיבת הביניים. למידה זו מתרחשת באמצעות פלטפורמה שהחוקרות פיתחו למטרה זו: Much.Matter.in.Motion (MMM) Platform

הממשק Much.Matter.in.Motion (MMM) Platform מדגיש תכונה משותפת לתופעות מגוונות במדע: תנועה מתמדת של חלקיקים מסוגים שונים (כוכבי לכת, אלקטרונים, מולקולות).  ייחודיות הפלטפורמה היא בהבניה של ידע אודות מערכות בכימיה ובפיזיקה דרך בנייה באמצעות ״לבני״ תכנות מועטות, באופן כזה שניתן לראות את הדמיון בין תופעות שונות לחלוטין. 

המחקרים והפיתוח נעשים בתמיכה של שתי קרנות: הקרן הלאומית למדעים וקרן של משרד המדע. המחקר גם זכה בפרס מחקר מצטיין בחינוך מטעם האקדמיה הלאומית למדעים ב2018 ופרס מאמר קצר מצטיין בכנס IDC 2020.

למידה עם סביבת אֵלִי-כֶּם

(ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry)

מובילות הפרויקט:

 • ד"ר אסנת זוהר, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט ​

במסגרת מחקר זה, החוקרות פיתחו את הסביבה אֵלִי-כֶּם ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry. סביבה זו מתמקדת בלמידה של מושגים מרכזיים בכימיה ברמה של תיכון – קישור כימי, כוחות חשמליים ואנרגיה כימית. הלמידה בסביבה מתבססת על תיאוריית "למידה מעוגנת-גוף" המדגישה את הקשר בין פעולה וחשיבה. 

הסביבה מאפשרת ארבעה סוגים של מעורבות פיזית הנבדלים זה מזה בטווח התנועה והכוחות.

מחקר זה נתמך על ידי מלגה ע"ש יובל נאמן מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

זהויות תלמידים כבוני ידע

Students' Identities as Knowledge Builders

מובילי הפרויקט:

 • ד"ר יותם הוד, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. ד"ר יותם הוד זכה בשנת 2018 במענק המחקר "מארי קירי" לחוקר יחיד, מטעם תכנית המחקר האירופית Horizon 2020, בכדי לקדם את  מחקרו בנושא: "פיתוח זהותם של לומדים כבוני ידע".  כחלק מתוכנית מחקר בינלאומית באלבני, ניו יורק (בהנחייתם של פרופ' Jianwei Zhang ופרופ' יעל קלי).
 

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

כיצד ניתן לעודד תלמידים להשתתף בלמידה כיתתית באופן שרותם את תחומי העניין שלהם, הכוונות שלהם, האופי שלהם והחוויות או הנורמות התרבותיות הבאות לידי ביטוי בחיי היום-יום שלהם ובהיסטוריה המשפחתית והקהילתית שלהם? צפו בסרטון החדש, מאת ד"ר יותם הוד מהתוכנית לטכנולוגיה בחינוך באוניברסיטת חיפה, המסביר על הפרויקט שלו שזכה למימון אירופאי: זהויות של תלמידים כבוני ידע.  

למידה עם סביבת אֵלִי-כֶּם

(ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry)

מובילות הפרויקט:

 • ד"ר אסנת זוהר, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט ​

במסגרת מחקר זה, החוקרות פיתחו את הסביבה אֵלִי-כֶּם ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry. סביבה זו מתמקדת בלמידה של מושגים מרכזיים בכימיה ברמה של תיכון – קישור כימי, כוחות חשמליים ואנרגיה כימית. הלמידה בסביבה מתבססת על תיאוריית "למידה מעוגנת-גוף" המדגישה את הקשר בין פעולה וחשיבה. 

ההתנסות בסביבה כוללת התנסות פיזית עם העולם המולקולרי: התלמידים מגלמים בצורה פיזית את תנועתו של אטום אחד לקראת אטום אחר וחווים את כוחות המשיכה והדחייה החשמליים. בנוסף, תנועה זו של האטום מייצרת גרף המתאר את שינויי האנרגיה כתלות במרחק בין שני האטומים. הסביבה מאפשרת ארבעה סוגים של מעורבות פיזית הנבדלים זה מזה בטווח התנועה והכוחות (ראו תמונה): צפייה בסרט ווידאו (ללא תנועה), הזזת אטום עם עכבר (טווח קטן, כוח קטן), הזזת אטום עם ג'ויסטיק (טווח בינוני, כוח קטן) והזזת אטום באמצעות התקן האפטי, המאפשר להרגיש את כוחות המשיכה והדחייה (טווח גדול, כוח גדול).

ממצאי המחקר הראו כיצד ההתנסות הפיזית, ובמיוחד היכולת להרגיש את הכוחות, סייעה בהבנת מודל הכוחות של הקישור הכימי וביכולת לנמק את שינויי האנרגיה בהתבסס על מודל זה. סביבה זו יכולה גם לתרום להוראת הקשר הכימי שכן היא כלי ייחודי לייצוג חזותי דינמי של תהליך הקישור.

מחקר זה נתמך על ידי מלגה ע"ש יובל נאמן מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

יצירת מודל של צמיחה אפיסטמית: מחקר מיקרו-גנטי של ההתפתחות של חשיבה אפיסטמית​

Modeling Epistemic Growth: A Microgenetic Study of the Development of Epistemic Cognition​

מובילי הפרויקט:

 • ד"ר שרית ברזלי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • פרופ' קלרק א' צ'ין, החוג לפסיכולוגיה חינוכית, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת רטגרס, ניו-ג'רזי, אר

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט ​

בחברות ידע מודרניות מתמודדים לומדים לעיתים קרובות עם מקורות מידע מרובים המציגים הסברים או טענות מנוגדות. כדי להתמודד בצורה יעילה עם מקורות מידע אלו צריכים לומדים לרכוש אסטרטגיות להערכת מקורות הידע (למשל, שיפוט אמינותם של המחברים), להערכת טענות הידע (למשל, בדיקת ראיות תומכות) ולמיזוג בין מקורות מידע סותרים (למשל, הצלבת מידע). 

שערים דיגיטליים לארץ הקודש: גיוס וחינוך המונים באמצעות ייצור סרטוני רשת על-ידי נזירים קתולים

Digital Gates to the Holy Land: Transnational Education through Monastic Online Video Production

מובילי הפרויקט:

 • ד"ר אורן גולן, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר מיקלה מרטיני, בתר-דוקטורנט, החוג למדעי הלמידה וההוראה ה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט ​

כיצד מתווך ידע דתי בעידן הדיגיטלי? כיצד פועלים אנשי אמונה כדי לגייס מאמינים ולחנך אותם באמצעות תיווך המשמעות של מקומות קדושים? שאלות אלו ניצבות במרכז הפרויקט המחקרי שלי. 

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות

Communicating Science among the Jewish Ultra-Orthodox in Israel: Journalistic Praxis and Audience Reception in Insular Communities

מובילי הפרויקט:

 • ד"ר אורן גולן, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • פרופ"ח אילת ברעם צברי, ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע ולהוראת הביולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
 • פרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

סַמְלִילים (לוגואים) של העיתונות החרדית (מקוונת ומודפסת) בישראל

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

מדע וטכנולוגיה ארוגים בחיי היומיום של אזרחים בני זמננו, ומידת השליטה בידע מדעי נתפשת, לפיכך, כמועילה לקבלת החלטות מושכלות הן ברמה האישית והן בזו הקהילתית. עם זאת, השליטה בידע מדעי מעורערת בקרב קבוצות דתיות וקהילות מסוגרות, כולל קהילות החרדים בישראל, הרואות, לעיתים, בידע זה איום על אמונותיהם, דרכי חייהם וגבולות קהילתם. מטרת המחקר המוצע ללמוד כיצד ידע מדעי זוכה בלגיטימציה בקרב הקהילה החרדית בישראל.

המחקר זכה למימון ממשרד המדע.

פרוייקט קישורים

The Connections project

מובילי הפרויקט:

 • פרופ' דני בן-צבי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • צוות המחקר של פרוייקט קישורים המורכב מחוקרות ומתלמידות מחקר לתואר שלישי ושני. 

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

פרוייקט קישורים הוקם על ידי פרופ' דני בן-צבי בשנת 2005 והתפתח ועוצב באופן מתמשך לאורך השנים. קישורים הינו פרוייקט מחקר ופיתוח רב שנתי שמטרתו לפתח ניצני חשיבה סטטיסטית בסביבת למידה מבוססת חקר בקהילת למידה בקרב לומדים צעירים (כיתות ד'-ט'). 

קישור לאתר הפרוייקט