* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

הלימודים לתואר שני (מ"א)*

יו"ר ועדת מ"א: ד"ר שרונה ט. לוי

מטרות ומבנה

מטרת הלימודים לתואר שני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה וכן דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה ואת העשייה החינוכית בתחומים אלה בארץ. הלימודים מתנהלים במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול א') ובמסלול ללא עבודת גמר מחקרית (מסלול ב').

הלימודים מתקיימים במגמות הבאות:

המגמה לפיתוח מערכות חינוך

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

המגמה לחקר האלטרנטיבות בחינוך

המגמה לחינוך גופני

במסגרת מספר מגמות יש התמחויות. התמחות כוללת מקבץ של מספר קורסים  (4 לפחות) הנוגעים לנושא מרכזי, ומאפשרים לתלמיד להתמקד בנושא ההתמחות בצורה מובנית. תחום ההתמחות אינו מצוין בתעודת המוסמך אלא בספח התמחות בצמוד לאישור הזכאות לתואר.

תנאי קבלה

א. 
 1. תואר ב"א בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג*.
 2. מועמדים בעלי תואר ראשון שאינם באחד מתחומי החינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת החוג ובהתאם לתכניות השלמה ייחודיות של המגמה. 
 3. תלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנה"ל הנוכחית יידרשו להגיש גיליון ציונים וממוצע (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובות לב"א.
 4. בעלי תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

ב.

 1. ציון של 75 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית למגמה לפיתוח מערכות חינוך, למגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי ולמגמה לחינוך גופני. 
 2. ציון של 80 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית למגמת טכנולוגיות בחינוך.
 3. בחלק מהמגמות, יוזמנו המועמדים לראיון אישי (*ראה גם תנאי קבלה ייחודיים למגמות) 
מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה ולמסלול שביקש, גם אם התמלאו תנאי המינימום הנדרשים.
 
לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני
מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני, להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני, בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף 8.12.
עם סיום ההשלמות, על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו ללימודי תואר שני.
מסלולי לימוד בחוג ללמידה, הוראה והדרכה
במסגרת התואר השני בחוג קיימים שני מסלולים עיקריים: מסלול א' ומסלול ב' ובנוסף, מסלול אישי, מסלול מואץ למ"א, מסלול ישיר לד"ר.
מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה) 
מסלול זה כולל השלמת קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית (תזה). היקף הלימודים במסגרת מסלול זה הינו
36-28 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס). בחלק מן המגמות מתקיימות בנוסף סדנאות והתנסויות בעבודה מעשית. המסיימים במסלול א' יכולים בהתאם להישגיהם להמשיך לתואר שלישי. רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 85 לפחות בקורסי המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגיים, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של המגמה, ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית והתקשרות עם אחד ממרצי החוג. את טופס ההתקשרות יש להגיש למזכירות החוג בשבוע הראשון של תחילת הסמסטר השלישי ללימודים.
במגמה לטכנולוגיות קיימים תנאים אחרים כמפורט בהמשך.
ועדת המ"א של החוג שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א' למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים.
רישום למסלול א' אינו מבטיח מנחה לכל תלמיד או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.
מסלול ב' (כולל הגשת פרויקט גמר)
מסלול זה כולל השלמת קורסים והגשת פרויקט גמר. היקף הלימודים במסגרת מסלול זה הינו 40-32 שש"ס. בחלק מן המגמות, מתקיימות בנוסף סדנאות והתנסויות בעבודה מעשית. סיום במסלול ב' איננו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

מעבר בין מסלולים

תלמידים במסלול ב'-ללא תזה, המבקשים לעבור למסלול א'-עם תזה, יוכלו לפנות לוועדת המ"א החוגית בתחילת שנה ב' ולאחר שיעמדו בתנאים הבאים: ציון 85 לפחות בקורס מתודולוגי ובסמינריון וכן ציון 80 לפחות בקורסי חובה. כמו כן, יש צורך בהגשת טופס התקשרות חתום ע"י מנחה התזה. טופס 'מעבר בין מסלולים' קיים באתר החוג (לשונית 'טפסים').

מסלולים נוספים

מסלול אישי (כולל כתיבת תיזה)

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג. במסלול זה התלמיד מחוייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' (36-28 שש"ס) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים תיבנה על ידי מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג לחינוך והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר למנחה מטעם החוג שינחה וילווה תכנית אישית זו. תנאי הקבלה למסלול האישי: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה באנגלית והסכמת מנחה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו.

פרטים נוספים בפרק הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה.

מסלול מואץ למ"א (כולל כתיבת תיזה)

מסלול זה מיועד למספר מצומצם מקרב התלמידים המצטיינים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, המבקשים להתחיל כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון את לימודי התואר השני. מועמדים שהם תלמידי שנה שניה בלמידה, הוראה והדרכה, שממוצע הישגיהם 90 ומעלה ומעוניינים ללמוד במסלול זה ייפנו למרכזת החוג עד תאריך 01.04.2016 ויזומנו לראיון אישי לקבלה לתוכנית זו. תוכנית הלימודים תקבע על-ידי החוג, בתאום עם יו"ר ועדת מ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים. 

פרטים נוספים על תוכנית זו נמצאים בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים ובמזכירות החוג.

משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש שנים ובמסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על ארבע שנים.

מסלול ישיר לדוקטורט

קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי תואר ראשון או בסיום לימודי השנה הראשונה ללימודי המ"א בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (ראה הנחיות בעמוד 134 בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים).

מהלך הלימודים

על התלמידים במסלול א', מסלול ב' ומסלול אישי לסיים את כל חובות השמיעה והגשת העבודות במשך שנתיים. תלמידי מסלול א' ומסלול אישי יוכלו להירשם לשנה נוספת, במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית (תזה) ויגישו אותה לשיפוט. לוח זמנים זה היינו מחייב, ולכן על המועמדים לשקול היערכות מתאימה מבחינת שאר האילוצים שלהם. יש לחדש את הרישום ללימודים כל שנה, גם בזמן הכתיבה של עבודת הגמר. תכנית הלימודים המחייבת היינה זו המתפרסמת בשנתון המתייחס לשנת הלימודים בה החלו התלמידים את לימודיהם. עם זאת, ייתכנו שינויים במבנה תכנית הלימודים. אם במהלך הלימודים אושר מעבר למסלול אחר או למגמה שונה, החובות החלים על התלמיד הם בהתאם לשנתון של השנה בה אושר המעבר.

הגשת עבודות

– התלמידים במסלול א', מסלול אישי ומסלול מואץ למ"א חייבים להגיש 2 עבודות סמינריוניות במגמה.

– התלמידים במסלול ב' חייבים להגיש 3 עבודות סמינריוניות (למעט תלמידי המגמה לטכנולוגיות בחינוך), מהן 2 לפחות במסגרת המגמה. דרישות נוספות מפורטות בחלק של כל מגמה בהמשך.

– אין להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

– אין להגיש עבודה משותפת אלא במקרים מיוחדים ולאחר קבלת אישור מיוחד מוועדת המ"א.

– עבודה סמינריונית תתבצע במהלך הקורס. תלמידים אשר למדו בסמסטר א' רשאים להגיש עבודה סמינריונית עד סוף סמסטר ב' ולא יאוחר מיום הלימודים האחרון שבו. אלו שלמדו בסמסטר ב' רשאים להגיש את העבודה עד תחילת שנת הלימודים העוקבת. מורה רשאי לדרוש שהעבודה תוגש במהלך שמיעת הסמינריון. תלמיד שהותר לו להגיש עבודה סמינריונית מעבר למועד המקובל (חופשת הסמסטר) אחראי לכך שעבודתו תוגש למורה (אם ישהה המורה בחו"ל, ידאג התלמיד לשלוח אליו את העבודה בדואר–אויר רשום).

– לפני הגשת העבודה על התלמיד לדאוג לרישום פרטי העבודה על טופס (להורדה מאתר החוג-לשונית 'טפסים') והגשתו במזכירות החוג

– על התלמיד לוודא שעותק מהעבודה הסמינריונית שהוגשה יישאר בידיו.

– ניתן להגיש עבודה סמינריונית אך ורק בקורס שמוגדר כסמינריון.

נוהל כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה- במסלול א'

את ההצעה הסופית לעבודת הגמר המחקרית יש להגיש לכל המאוחר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים (כולל חופשת סמסטר) למזכירות החוג. עבודת הגמר תונחה על-ידי אחד ממרצי החוג המורשים להנחות עבודות גמר (תזה). רשימת המרצים המורשים להנחות נמצאת באתר החוג. באישור יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים ניתן לצרף מנחה שני מתוך החוג או מחוצה לו, במגבלות מסויימות. את עבודת הגמר המחקרית יש לסיים לכל המאוחר תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודי המ"א, אלא אם כן אושרה לתלמיד הארכה.

הנחיות להגשת הצעת מחקר ונהלים להגשת עבודת הגמר המחקרית ניתן לקבל במזכירות החוג.

נוהל פרויקט גמר במסלול ב'

תלמידי מסלול ב' חייבים בהגשת פרויקט גמר. התלמיד יבחר את המנחה ויקבל את הסכמתו להגשת פרויקט הגמר. פרויקט גמר, ככל עבודה אחרת, יוגש עד סוף שנה ב' ללימודים (סוף חודש נובמבר). כללים והנחיות להגשת הפרויקט משתנים בהתאם למגמה.

שקלול הציון הסופי

הרכב האחוזים של כל חלק מפורסם בכל אחת מהמגמות על פי ההרכב הקיים באותה המגמה, כמפורט בהמשך.

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

אתר המגמה:www.edtech.haifa.ac.il

ראש המגמה: פרופ' דני בן-צבי (חדר 524, בנין הפקולטה לחינוך)

 

מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת, זה למעלה מעשור, לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך וההדרכה. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה; להוביל תהליכי שינוי חינוכיים, תרבותיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. הקהילה מתאפיינת בהתנהלותה כקהילת למידה בה חברים אנשי הסגל והסטודנטים כאחד, תוך שילוב בין בניה משותפת של ידע ופיתוח של הפרט, כאדם יצירתי, עצמאי ומקצועי הלומד כל חייו. המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, כמורים וכמעצבי סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי, תרבותי או ארגוני בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה מוגברות טכנולוגיה, תוכנות, ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות למידה. לאחרונה, זכו חברי סגל מהמגמה להוביל את הקמת מרכז המצוינות המחקרית LINKS I-CORE (Learning In a NetworKed Society, Israeli Center of Research Excellence) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. במסגרת זאת מוקם בימים אלה מרחב למידה עתידי (Future Learning Space) בו יערכו מחקרים וניסויים בשילובים חדשניים של מרחב, פדגוגיה וטכנולוגיות העתיד. בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בקהילת הלמידה שלה במסגרת תוכנית לימודי המ"א.

 

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)

·       תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בשני חוגים, שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו בתחום החינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

·       ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

·       ציון של 80 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.

·       ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו על בסיס ההשכלה של המועמד, הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית, וראיון אישי.

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול תזה

מסלול תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מסלול פרויקט גמר

מסלול פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

משך הלימודים

תלמידי מסלול תזה יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול פרויקט גמר יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר.

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום של כל הקורסים העיוניים, התזה (במסלול התזה), או פרויקט הגמר (במסלול פרויקט גמר) בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

 

תוכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת שילוב של קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

 

שנה

סוג הקורס

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

שיטות כמותיות במחקר חינוכי, ו/או: מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

4

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה, אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שלושה קורסי בחירה, אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

ו/או:

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים

2

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של קהילת המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה מוגברת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של סמינר זה, חלק אחד בכל סמסטר.

מפגשי מגמה והיום הפתוח

החל משנה"ל תשע"ז יתקיימו מפגשים של חברי קהילת המגמה מספר פעמים במשך השנה בימי רביעי בשעות אחר הצהריים (בימים שבהם לא נערך סמינר מגמה). המפגשים יעסקו בנושאים רלוונטיים, יתנהלו בפורמטים שונים ביוזמת הסטודנטים וחברי הסגל. הודעה על מועדי המפגשים תימסר מראש.

ביום הלימודים האחרון של שנה"ל, יערך היום הפתוח של המגמה. במהלך יום חגיגי זה, יוצגו פירות הלמידה בקורסים השונים והקהל ישתתף באופן פעיל בתחנות השונות. כמו כן יתקיים טקס חלוקת מלגות סילבר לתלמידי מחקר מצטיינים. היום פתוח למועמדים ולמתעניינים במגמה.

 

מלגות המגמה

קרן ההנצחה לזכרם של רחל ואליעזר סילבר ז"ל שהוקמה בשנת 2014 מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי ולתלמידי פוסט-דוקטורט הלומדים במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

 

רשימת הקורסים במגמה בשנה"ל תשע"ז

קורסי חובה לתלמידי שנה א'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4050

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

שו"ת

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

.313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4051

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום (המשך לקורס 313.4050)

שו"ת

2

313.4052

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי (המשך לקורס   313.4051)

שו"ת

2

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי בחירה שילמדו בשנה"ל תשע"ז

313.4543

אוריינות דיגיטלית

שיעור

4

317.4006

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות

סמינריון

4

313.4536

למידה והוראה בחברה מידע

סמינריון

4

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4

313.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4

313.4524

מבוא למשחקים דיגיטאליים ולמידה

סמינריון

4

313.4530

מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה

סמינריון

4

313.4549

מרחבי למידה עתידיים

שיעור

4.

316.4078

נעורים בעידן הדיגיטלי

שיעור

4

313.4527

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק א'

שיעור

2

313.4525

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק ב'

שיעור

2

313.4540

עיצוב סביבות למידה חכמות

שיעור

4

313.4542

פיתוח אוריינות חישובית

שיעור

4

317.4048

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4518

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך

שיעור

4

713.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת למידה ממוחשבת

סמינריון

4

קורסים שלא ינתנו בשנה"ל תשע"ז

 

 

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4522

אהבה, ביקורת, התנגדות: קריאות נבחרות

סמינריון

4

317.4049

גישות קוגניטיביות וסוציו-תרבותיות ללמידה

סמינריון

4

313.4601

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

סמינריון

4

318.4146

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק א'

שו"ת

2

318.4147

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק ב'

שו"ת

2

313.4526

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ויישום

שו"ת

4

317.4051

למידה פרויקטנית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

סמינריון

4

317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

סמינריון

4

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4

313.3007

עשייה וחשיבה בסביבות למידה

סמינריון

4

713.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת למידה ממוחשבת

סמינריון

4

313.4533

Design-Based Research in Mixed–Media Learning Environments

סמינריון

4

 

הערות לרשימת הקורסים

    

 • התלמידות ותלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.
 • מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.
 • תלמידי מסלול תזה יבחרו בשנה שנייה קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה שלהם.
 • שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.
 • כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים קוונים במהלך הלימודים (במקרים מיוחדים יינתן אישור מראש המגמה ליותר).
 • לא ניתן לקחת את הקורס 313.420 פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית כקורס בחירה, בניגוד למפורסם בשנתון תשע"ז.
 

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

·       תלמידי מסלול תזה חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

·     תלמידי פרויקט גמר חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.